POLITYKA PRYWATNOŚCI  SOTER FINANSE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Administratorem danych osobowych jest SOTER Finanse w Bydgoszczy , ul. Łęczycka 35 , 85-037 Bydgoszcz, zwany dalej "Administratorem" , a będący jednocześnie właścicielem Serwisu Internetowego : www.soterfinanse.pl.. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
1.2. Administrator dokłada staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
1.3 Zważywszy na cele i potrzeby przetwarzania danych Administrator informuje, iż Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzanie w toku poniższych procesów realizowanych przez Administratora w toku powadzonej działalności :
1) realizowanych czynności pośrednictwa w składaniu przez Panią/Pana wniosków do banków, firm pożyczkowych lub leasingowych oraz bieżącej realizacji danej umowy pożyczki lub zawartej z Panią/Panem w imieniu banku/firmy leasingowej,
2) niezbędnych czynności Administratora w celu pozyskania Pani/Pana danych osobowych oraz teleadresowych jako potencjalnego Klienta – działającego jako podmiotu gospodarczy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEDG - dla banku lub innej firmy pożyczkowej, leasingowej) ,
3) innych czynności marketingowych oraz handlowych podejmowanych wobec Pana/Pani przez Administratora (w tym marketing bezpośredni) w zakresie produktów lub usług Administratora oraz jego partnerów biznesowych : banków , firm leasingowych, pożyczkowych , współpracowników Administratora)

 

2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (IOD)

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się na adres email: rodo@soterfinanse.pl lub pisemnie na adres: Soter Finanse , ul. Łęczycka 35 , 85-037 Bydgoszcz.

3. ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

3.1. Administrator nie pozyskuje ani nie przetwarza danych osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej zarejestrowanej w CEDG.
3.2. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe : imię i nazwisko ; seria i numer dowodu osobistego, adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby oraz nr NIP.
3.3. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 3.2. może być niezbędne do zawarcia lub realizacji danej Umowy kredytu, pożyczki , leasingu lub innej umowy o świadczenie usługi finansowej zawartej w toku procesowania, o którym mowa w pkt.1.3 ppkt. 1-3) .
3.4 Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty uprawnione
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty
z którymi Administrator współpracuje w toku prowadzonej działalności tj. zwłaszcza banki oraz firmy : leasingowe, informatyczne, prawne, pocztowe, ubezpieczeniowe lub usługowe.
3.5 Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest w pełni dobrowolne ale może być jednocześnie warunkiem zawarcia danej Umowy z podmiotami wskazanymi wyżej w pkt. 3.4 lub w toku realizacji innych czynności pośrednictwa finansowego świadczonych przez Administratora.

 

4. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach :
4.1 świadczenia przez Soter Finanse usług pośrednictwa finansowego min. składania wniosków o udzielenie wszelkich produktów finansowych (tj. kredytów, pożyczek, leasingu itd.) i świadczenia innych usług przez Soter Finanse i Podmioty z nim Współpracujące jako partnerzy biznesowi, a na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia oraz wykonania zawartej umowy lub w celu dostarczenia niezbędnych informacji o treści umowy, której stroną jest podmiot, którego dane dotyczą
4.2 oferowania i przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna, wiadomości SMS/MMS) przy wykorzystaniu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, tablet, komputer) i automatycznych systemów wywołujących, treści marketingowych, w tym informacji handlowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Do przetwarzania danych uprawnia również Soter Finanse art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j. z dnia 24.06.2017r.),
4.3 odpowiedzi na zapytanie ofertowe co do udzielenia odpowiedzi na Pana/Pani pytanie oraz dostarczenia treści informacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – jako realizacji prawnie uzasadnionego interesu Soter Finanse oraz podmiotów z nim Współpracujących w postaci udzielania wszelkich informacji na temat swojej działalności oraz na temat oferowanych produktów i usług,
4.4. zawarcia oraz wykonania zawartej przez Panią/Pana umowy pożyczki lub kredytu (art. 6 pkt. 1 lit. b RODO),
4.5 dokonania oceny Pani/Pana zdolności kredytowej (art. 6 ust. pkt. 1 lit. c RODO),
4.6 weryfikacji Pani/ Pana tożsamości na potrzeby zawarcia danej umowy pożyczki lub kredytu oraz spełnienia obowiązku identyfikacyjnego (art. 6 ust. pkt. 1 lit. c RODO) 4.7 marketingu bezpośredniego produktów oferowanych przez Soter Finanse jako Administratora oraz jego partnerów biznesowych (banki , firmy leasingowe) działających jako kredytodawcy (art. 6 pkt. 1 lit. f RODO) czy też innych podmiotów (współpracowników) związanych z Soter Finanse odrębnymi umowami współpracy .
4.8 Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach realizowanych poprzez program komputerowy działający na zasadzie usługi sieciowej (Web Service) oraz poprzez stronę internetową należącą do Administratora : www.soterfinanse.pll .

 

5. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

5.1. Podanie przez Panią/Pan danych osobowych jest dobrowolne. Zgodnie z pkt. 3.1. Administrator przetwarza jedynie dane konieczne - nie dotyczące osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej
5.2. Podstawą przetwarzania Pani /Pana danych osobowych jest konieczność zawarcia i realizacji danej umowy kredytu, pożyczki, leasingu lub innej umowy o świadczenie usług finansowych, której ma być lub jest Pani/Pan stroną lub podjęcia koniecznych działań przed jej zawarciem (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
5.3. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora oraz jego partnerów biznesowych (firm leasingowych, banków, współpracowników itd.), podstawą takiego przetwarzania jest zgodnie z art. 6 ust. 1 :
a) zgoda na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów wyrażona przez osobę, której dane dotyczą,
b) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
c) ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą,
d) cel wynikający z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub oraz jego partnerów biznesowych (firm leasingowych, banków, współpracowników - z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.

 

6. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH oraz ICH POPRAWIANIA

6.1. Posiada Pani/Pan prawo do uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6.2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny
do wypełnienia celu w jakim zostały zebrane oraz przez okres rozliczeniowo-roszczeniowy złożonych wniosków lub zawartych Umów : kredytu , pożyczki, leasingu lub innych Umów w zakresie pośrednictwa finansowego świadczonego przez Soter Finanse jako Administratora lub jego Współpracowników w imieniu partnerów biznesowych (banków, firm leasingowych).
6.3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane procesowi profilowania oraz nie będą także przekazywane
do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6.4. Każdorazowo podczas kontaktu telefonicznego zostanie Pani/Pan poinformowany przez Soter Finanse o aktualnej treści Polityce Prywatności zawartej na stronie : www.soterfinanse.pl
6.5. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana - zgody przed jej cofnięcie lub braku sprzeciwu.
6.6. Ponadto może Pani/Pan dobrowolnie na podstawie art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne wyrazić już w trakcie kontaktu telefonicznego z Administratorem zgodę na przetwarzanie danych osobowych z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefonu, faxu) dla celów wskazanych w pkt.4

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1. Serwis Internetowy www.soterfinanse.pl może zawierać odnośniki do innych stron internetowych należących do partnerów biznesowych (firm leasingowych, banków, współpracowników Administratora. Tym samym Administrator informuje, by po przejściu na inne strony zapoznać się z polityką prywatności na nich ustaloną.
7.2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.